• Ayyoub Boutahar vs. Deniz Feljau - Sieg Ayyoub

  • Anas Chenfouh vs. Xzeugentle Richardson - Sieg Anas (K.O.)